นโยบายคุณภาพ : "องค์กรมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"


คุณพล พลาลิขิต

(ประธานบริษัท)

 

        บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด   (i+MED laboratories Company Limited) :  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 240 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2, 240/41 ชั้น 1, 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดเร็ว หรือที่เรียกว่า “Rapid Diagnostic Test” ที่ใช้หลักการ Chromatographic Immunoassay โดยใช้เป็นชุดตรวจกรองเชิงคุณภาพ เพื่อการตรวจหา แอนติบอดี หรือ แอนติเจน ต่อเชื้อ หรือ ฮอร์โมนของสิ่งส่งตรวจ (Samples) ในมนุษย์ สัตว์ พืช หรือ ส่วนประกอบของสารบางชนิด หรือส่วนผสมบางชนิดในอาหาร หรือ วัตถุดิบ เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด ยังมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตัวอาคารได้ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับการผลิต และ ประกอบชุดตรวจฯ ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งมีมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP for Medical Devices) และได้รับรองระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485/AC2009 อีกด้วย