คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ 
เข้าเยี่ยมชม บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด 
( ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 )   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีโครงการนำผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านเศรษฐกิจ จากประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย จำนวน 25 คน เดินทางมาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
   วัตถุประสงค์ ในการเชิญผู้สื่อข่าวต่างประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตลอดจนนโยบายสนับสนุนและการส่งเสริมการลงทุนต่างๆของรัฐบาล รวมถึงการเข้าร่วมงานสัมนา Opportunity Thailand ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ประเทศไทย 4.0" โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด
   การมาเยือนคณะดังกล่าว รวมถึงการเข้าเยี่ยมหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้คณะผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลในทุกๆด้านและได้เยี่ยมชมในสถานที่จริง เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
   ซึ่งบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพที่สำนักงานพิจารณา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในการให้คณะผู้สื่อข่าวได้เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้...

--------------------------------------------------------------------------------------